Aanvullende leveringsvoorwaarden Keukenconcurrent (Keuken Configurator)

Artikel 1 - Algemeen

De in deze aanvullende leveringsvoorwaarden genoemde definities zijn gelijkluidend aan de definities in artikel 1 van de CBW erkend voorwaarden voor woonwinkels (versie per 1 januari 2020), hierna te noemen “CBW-voorwaarden”.

Op alle overeenkomsten op afstand tussen de consument en de ondernemer (Keukenconcurrent Nederland B.V., KvK: 18053396) die tot stand komen via de Keuken Configurator (https://configurator.keukenconcurrent.nl/) zijn de CBW-voorwaarden alsmede deze aanvullende leveringsvoorwaarden van toepassing. 

Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze aanvullende leveringsvoorwaarden en de CBW-voorwaarden prevaleert het bepaalde in deze aanvullende leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 2 - Product en aflevering

Iedere keuken wordt door de ondernemer specifiek voor de afnemer vervaardigd. Dit betekent dat ook de door de consument gekochte keuken inclusief werkblad door de ondernemer specifiek voor de consument vervaardigd wordt, zodat een minimale levertijd geldt voor de aflevering van de keuken aan de consument zoals vermeld op de orderbevestiging. 

Onjuist doorgegeven maatvoeringen komen voor rekening van de consument, een en ander voor zover dit wettelijk is toegestaan. 

Hoekkasten worden in voorkomend geval door de ondernemer geleverd met een door de producent vastgestelde stelmaat. Hierdoor zal in de keuken nadat montage heeft plaatsgevonden een loze ruimte achter de hoekkast ontstaan.

De consument kan de ondernemer tot en met 5 weken voor aflevering verzoeken om het afgesproken levermoment te wijzigen naar een later gelegen moment. De consument dient hiervoor contact op te nemen met de klantenservice van ondernemer via telefoonnummer 0416-539369. Een definitieve wijziging van de leverdatum komt uitsluitend tot stand na instemming door de ondernemer. De ondernemer kan niet garanderen dat de af- en oplevering van de keuken op het door de consument gewenste levermoment plaatsvindt. 

De consument dient op het overeengekomen tijdstip van aflevering en de dag van aansluiting en/of montage van de keuken aanwezig te zijn om: 

 

  • eventuele vragen van de chauffeur en/of monteur te beantwoorden;
  • te tekenen voor een juiste aflevering; en 
  • de keuken na aansluiting en/of montage aan de consument te kunnen opleveren.

 

Indien de consument kiest voor het afhalen van de keuken in het magazijn van de ondernemer, zal de consument in overleg met de klantenservice van de ondernemer een afspraak maken voor een ophaalmoment. De consument dient op het afgesproken ophaalmoment bij de ondernemer aanwezig te zijn, inclusief een bakwagen met laadklep of een daarmee vergelijkbaar vervoersmiddel dat geschikt is om de keuken op deugdelijke wijze te vervoeren.

 

Artikel 3 – Meet-, aansluit- en montageservice

De consument kan ervoor kiezen om de keuken tegen betaling te laten inmeten. De consument staat ervoor in dat de inmeetwerkzaamheden door de betreffende medewerker mogelijk zijn, doordat alle noodzakelijke muren, ramen, deuren et cetera fysiek in het pand aanwezig zijn. 

De consument kan ervoor kiezen om de keuken tegen betaling te laten aansluiten en/of te laten monteren door of namens de ondernemer. Indien de consument hiervoor opdracht geeft, staat de consument ervoor in dat de keukenruimte op het moment van de werkzaamheden en oplevering droog is, wind- en waterdicht alsmede dat de muren loodrecht en haaks zijn. 

Het dichtmaken van de keuken tot aan het plafond behoort niet tot de hiervoor genoemde aansluit- en montagewerkzaamheden.

De consument is verantwoordelijk voor een adequate afdekking van de vloer, op zodanige wijze dat deze niet beschadigd kan raken tijdens aflevering van de keuken of tijdens uitvoering van de overeengekomen aansluit- en/of montagewerkzaamheden.

 

Artikel 4 - Garantie

In aanvulling op de CBW-voorwaarden biedt de ondernemer de consument in totaal 5 jaar garantie op keukenmeubelen. Vanaf het 3e gebruikersjaar is de ondernemer gerechtigd om standaard een bedrag van €60,00 inclusief btw wegens voorrijkosten te rekenen bij inspectie, reparatie en/of vervanging als bedoeld in de eerste volzin van dit artikellid. 

Op de door ondernemer geleverde keukenapparatuur heeft de consument fabrieksgarantie. Voor nadere informatie en eventuele aanvullende garantiemogelijkheden wordt verwezen naar de informatie van de fabrikant van de keukenapparatuur. Voor zover de consument aanvullende garantieafspraken maakt met de fabrikant over de keukenapparatuur, worden deze rechtstreeks en zonder tussenkomst van de ondernemer gemaakt.

Wanneer de consument de keuken heeft laten aansluiten en/of monteren door of namens de ondernemer heeft de consument vanaf het moment van oplevering 6 maanden garantie op de montage en 3 maanden garantie op de aansluiting. Indien zich onverhoopt problemen of onvolkomenheden voordoen aan de opgeleverde keuken kan de consument daarover contact opnemen met de klantenservice van de ondernemer via telefoonnummer 0416-539369. Om de vragen van de klantenservice van de ondernemer te kunnen beantwoorden dient de consument de garantieformulieren, de afleverbon en de factuur bij de hand te houden.  

Artikel 5 – Herroepingsrecht

De consument mag de koop van de keuken binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de keuken zonder opgave van redenen herroepen/ontbinden, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 18B van de CBW-voorwaarden.

De consument heeft geen recht van herroeping/ontbinding indien sprake is van een situatie als beschreven in artikel 18F van de CBW-branchevoorwaarden en artikel 6 (uitsluiting herroepingsrecht).  

De consument is tijdens de bedenktijd verplicht om zorgvuldig met de keuken en de verpakking om te gaan. De consument zal de keuken alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de keuken als gevolg van overschrijding van het bepaalde in de vorige volzin.

 

De consument kan de koop van de keuken herroepen door middel van het modelformulier voor herroeping. De consument kan het ingevulde modelformulier, dan wel een andere duidelijk geformuleerde herroepingsverklaring, per e-mail sturen naar info@keukenconcurrent.nl. De consument kan ook een andere duidelijk geformuleerde herroepingsverklaring elektronisch invullen en opsturen via www.keukenconcurrent.nl/service-en-contact/. De ondernemer zal na ontvangst van de herroeping direct een ontvangstbevestiging van de herroeping naar de consument sturen.


Binnen 14 dagen nadat de consument de koop heeft herroepen, dient de consument de keuken weer aan de ondernemer te retourneren.  

De keuken dient, voor zover mogelijk, in de originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsonderdelen te worden geretourneerd. Waar nodig dient de consument een beschermende buitenverpakking aan te brengen. Als de consument de originele verpakking niet meer heeft, dient de consument de keuken zorgvuldig te verpakken om deze voldoende te beschermen tegen transportschade en zo claims wegens schade als gevolg van ontoereikende verpakking te voorkomen.

Retourzending van de keuken geschiedt uitsluitend doordat de consument de keuken tegen betaling door of namens de door ondernemer ingeschakelde vervoerder laat ophalen. De consument zal door de klantenservice van ondernemer worden benaderd om een datum af te spreken voor een tijdstip op een werkdag gelegen op een moment niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop de consument de koop heeft herroepen. 

De kosten voor retourzending van de keuken zijn volledig voor rekening van de consument en bedragen een totaalbedrag van EUR 400,00 inclusief btw.

Na ontvangst van de herroepingsmededeling en inontvangstneming van de geretourneerde keuken in overeenstemming met de bepalingen in artikel 18 van de CBW-voorwaarden en onderhavig artikel, vergoedt de ondernemer aan de consument de betalingen van de consument op de wijze als beschreven in artikel 18E lid 2 CBW-voorwaarden op het door de consument opgegeven rekeningnummer.  

Indien de consument bedragen aan de ondernemer verschuldigd is, mag de ondernemer die verrekenen met bedragen die de consument van de ondernemer terugkrijgt.  

 

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument kiest voor een maatwerk werkblad in composiet- of granietuitvoering, geldt daarvoor geen herroepingsrecht. Dit type keukenblad wordt volgens de specificaties van de consument vervaardigd en wordt specifiek gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.  

Indien de consument kiest voor een werkblad in kunststofuitvoering, dan geldt daarvoor geen herroepingsrecht. Dit type keukenblad wordt volgens de specificaties van de consument vervaardigd en wordt specifiek gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument. Bij aflevering van de keuken wordt dit type keukenblad met overlengte en zonder uitsparingen geleverd en worden extra aanpassingen door of namens de consument zelf aangebracht.

Bij de koop van een keuken geldt dat het (laten) aansluiten en/of (laten) monteren daarvan wordt gezien als maatwerk, in welk geval geen herroepingsrecht meer geldt ten aanzien van de afgeleverde keuken. Het recht op ontbinding van de overeenkomst verhoudt zich, gelet op de inhoud en strekking van de koopovereenkomst, niet tot het herroepingsrecht.  

Dit artikel 6 is een nadere invulling van het bepaalde in artikel 18F van de CBW-voorwaarden.

 

Artikel 7 - Contact 

Indien de consument vragen heeft nadat de keuken is gekocht of geleverd, dan kan de consument contact opnemen met de klantenservice van de ondernemer via telefoonnummer 0416-539369 of een e-mail via info@keukenconcurrent.nl. De consument die schriftelijk wil reageren of een tip heeft ter verbetering van de organisatie kan ook een brief sturen (postbus 10012, 5140 DA Waalwijk) of een bericht achterlaten via het contactformulier op www.keukenconcurrent.nl.  

 

×